Đang phải viết luận văn, 31/1 nộp mà giờ thí nghiệm còn chưa xong, chưa có kết quả…

Anh Okuno bảo: Từ giờ đến lúc bảo vệ tốt nghiệp cấm mày đụng vào facebook. Tao mà thấy mày update thì tao sẽ trảm!

Thế là deactivate rồi.

Vậy nhé…

Advertisements